Pressupost

Sumari

 1. Memòria del Pressupost 2017
 2. Execució dels indicadors dels programes
 3. Catorze indicadors institucionals de la UIB
 4. Resum del Pressupost 2017
 5. Gràfics de distribució percentual del Pressupost 2017
 6. Programes del Pressupost 2017
 7. Gràfics de distribució dels programes del Pressupost 2017
 8. Classificació econòmica per programes: descriptors generals
 9. Pressupost 2017. Acord normatiu i annexos
  1. Annex I. Pressupost 2017
  2. Annex II. Distribució del capítol 2
   1. Distribució del capítol 2 per centres de despesa
   2. Distribució del capítol 2 per departaments
   3. Distribució del pressupost a facultats i escoles
   4. Distribució del pressupost de pràctiques per a facultats i escoles
  3. Annex III. Despeses pluriennals
  4. Annex IV. Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari   i laboral
  5. Annex V. Tarifes i preus públics
  6. Annex VI. Normes d’execució
   1. Normes d’execució
   2. Instruccions
 10. Acord ratificatiu d’aprovació del Pressupost 2017
 11. Pressupost de despeses. Classificació econòmica
 12. Distribució del capítol 2 per centres. Evolució 2015-2016-2017
 13. Origen aplicació Pressupost 2017
 14. Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris. Ingressos i despeses
 15. Informació sobre l’endeutament
 16. Informació complementària sobre les despeses de personal
  1. Resum per col·lectius
  2. Programa 422D
  3. Programa 541A
  4. Programa 331A
  5. PDI numerari
  6. PDI contractat laboral
  7. PAS funcionari
   1. PAS funcionari (I)
   2. PAS funcionari (II)
  8. PAS laboral
  9. Professors associats de les illes menors
 17. Pressupost de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
 18. Pressupost de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
 19. Pressupost consolidat 2017