Escoltar

Autoavaluació

La Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, i sempre respectant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha decidit utilitzar indicadors de diferents institucions, per complir els objectius en matèria de transparència. En concret: Dyntra, Fundació Compromís i Transparència i CRUE.

Dyntra

Actualment la Universitat de les Illes Balears ocupa, al seu rànquing, la posició 14 d'entre totes les universitats, públiques i privades.
Els indicadors que s'han utilitzat, els trobam recollits a l'informe publicat el gener de 2019.

Transparència Institucional

Rectorat

Secretari General, Gerent, degans i directors

Personal eventual

Organització i patrimoni de la Universitat

Estructura i normes de la Universitat

Planificació i organització de la Universitat

Oferta i demanda acadèmica

Professorat

Rendició de comptes

 

Comunicació pública

Participació i col·laboració ciutadana

Transparència econòmica i financera

Contractacions de serveis