Escoltar

La institució

Funció de la Universitat

  1. La UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. Les tasques universitàries no seran determinades per cap tipus de poder econòmic, social, religiós o ideològic.
  2. Per acomplir les seves funcions, la UIB ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal, però especialment amb les de parla catalana, per les seves afinitats culturals i històriques.

Missió i visió

La UIB és una institució pública que presta el servei d’educació superior mitjançant la docència, l’estudi i la investigació. Amb la creació i transmissió de coneixement, contribueix al benestar dels ciutadans de les Illes Balears, tenint molt present el compromís amb valors com la solidaritat, la integritat i la igualtat.

La visió de la institució és avançar cap a la més alta qualitat en formació i recerca.

Planificació estratègica

Sindicatura de greuges

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 84 dels Estatuts de la UIB.

Indicadors institucionals

Eleccions

Portal a on es poden consultar les eleccions en procés i realitzades a la UIB.