Declaració institucional antifrau de la Universitat de les Illes Balears

El compromís de la Universitat de les Illes Balears en la lluita contra el frau en totes les seves manifestacions, així com el seu compromís amb la integritat en tots els àmbits de la seva competència és indiscutible. Per això, el Consell de Govern va aprovar l’Acord normatiu 13593/2020, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Codi d’integritat de la Universitat de les Illes Balears. També per aquest motiu, el dia 10 de gener de 2020 es va signar un conveni amb l’Oficina Anticorrupció de les Illes Balears per establir línies conjuntes en activitats de formació, transferència del coneixement i assumptes relacionats amb la prevenció i el control de la corrupció.

Recentment, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha publicat l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, que configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, la qual, a l’article 6, preveu que «tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un Pla de mesures antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, en el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès».

La Universitat de les Illes Balears és receptora d’aquests fons i és conscient que tots els actors que intervenen en la gestió dels fons de la Universitat, entre els quals hi ha els europeus, han de comprometre’s a una tolerància zero davant el frau i la corrupció. Així, i per donar compliment a aquest requisit, manifesta el seu compromís amb la lluita antifrau en qualsevol de les seves vessants i es compromet a redactar i aprovar, durant l’any 2022, un Pla antifrau que reculli, com a mínim, les recomanacions i requisits publicats a l’Ordre esmentada.

Aquesta declaració institucional es publicarà a la pàgina web, juntament amb els enllaços i els documents que puguin facilitar la informació i la tramitació de qualsevol iniciativa en la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d’interès.

Mentrestant i cautelarment, la Universitat de les Illes Balears es compromet a:

  1. Suspendre immediatament el procediment en el qual es detecti qualsevol indici de frau, notificar aquesta circumstància en el termini més breu possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions, i revisar tots aquells projectes, subprojectes o línies d'acció que hi hagin pogut estar exposats.
  2. Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat decisora o a l'entitat executora que li hagi encomanat l'execució de les actuacions. En aquest cas, serà aquesta la que els comunicarà a l'entitat decisora, la qual, per part seva, comunicarà l'assumpte a l’autoritat responsable. Aquesta autoritat podrà sol·licitar la informació addicional que consideri oportuna amb vista al seguiment i comunicació a l'autoritat de control.
  3. Denunciar, si és el cas, els fets a les autoritats públiques competents i, de manera particular, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau –SNCA–, per a la seva valoració i eventual comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau.
  4. Iniciar una informació reservada per depurar responsabilitats o incoar un expedient disciplinari.
  5. Denunciar els fets, si escau, davant el Ministeri Fiscal, quan sigui procedent.

Finalment, cal apuntar que és obligació de la UIB avaluar la incidència del possible frau  i la seva qualificació com a sistèmic o puntual i, en tot cas, retirar els projectes o la part dels projectes afectats pel frau i finançats o a finançar pel Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Palma, 20 de desembre de 2021

El Rector,

Jaume Carot

Enllaços d'interès