Escoltar

Indicadors

La Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, i sempre respectant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha decidit utilitzar indicadors de diferents institucions, per complir els objectius en matèria de transparència. En concret: Dyntra, Fundació Compromís i Transparència i CRUE.

CRUE

L'any 2019 varen publicar una Guia de bones pràctiques en matèria de transparència i protecció de dades. Arran d’aquesta publicació, es va decidir extreure tots els indicadors per publicar-los al Portal de transparència.

Estudiants

Activitat investigadora i de transferència del coneixement

Informació econòmica i financera

Personal

Òrgans de govern i gestió institucional