Escoltar

Indicadors

La Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, i sempre respectant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha decidit utilitzar indicadors de diferents institucions, per complir els objectius en matèria de transparència. En concret: Dyntra, Fundació Compromís i Transparència i CRUE.

Fundación Compromiso y Transparencia

Actualment, la Universitat de les Illes Balears té una puntuació global de 33 punts al seu rànquing, d'entre totes les universitats públiques.
Els indicadors que s'han utilitzat, els trobam recollits a l'informe publicat el novembre de 2019.

Pla estratègic

Personal

 

Polítiques i Govern

Entitats depenents

Consell Social: supervisió i rendició de comptes

Oferta i demanda acadèmica

  • Percentatge i evolució de la demanda de places respecte a l'any anterior:
    • Estudis de grau: la informació es troba situada, dins cada estudi, a l'apartat Resultats

 

Personal Docent i Investigador

Alumnes

Informació econòmica

Resultats