Dret d'accés a la informació pública

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Al capítol III de la llei esmentada, es fa referència al dret d’accés a la informació pública. S'entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de la UIB i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

No s'hauria de sol·licitar tota aquella informació que ja estigui publicada a la pàgina web de la Universitat i el seu portal de transparència. Si voleu informació general sobre el funcionament de la UIB, podeu consultar la pàgina d'informació, on trobareu diferents opcions per contactar amb la UIB.

L'òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública és la Secretària General de la UIB.

La petició es pot iniciar per dues vies, en funció de la modalitat escollida:

Per a més informació podeu consultar la fitxa al nostre catàleg de procediments.

Seguiment de les sol·licituds d'informació pública durant l'any 2021