Dret d'accés a la informació pública

Podeu utilitzar el procediment que té per objecte l'exercici del dret d'accés a la informació pública. S'entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de la UIB i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

No s'hauria de sol·licitar tota aquella informació que ja estigui publicada a la pàgina web de la Universitat i el seu portal de transparència. Si voleu informació general sobre el funcionament de la UIB podeu consultar la pàgina d'informació on trobareu diferents opcions per contactar amb la UIB.