Normativa

La UIB es regeix per la legislació de la Unió Europea que sigui aplicable, per la LOSU, per les normes que dictin l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’exercici de les seves respectives competències, pels Estatuts, que constitueixen la norma bàsica del règim del seu autogovern, i per la seva normativa de desenvolupament.