Sobre el Portal de transparència

Comissió de Transparència

La Comissió de Transparència cerca promoure i reforçar la transparència en el seu quefer diari en l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, garantir i reconèixer l’accés a la informació pública i establir les obligacions pertinents de bon govern.

Funcions de la Comissió de Transparència

 • Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Definir les directrius i actuacions generals.
 • Desenvolupar les instruccions que siguin adients per al bon desenvolupament en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de les matèries regulades a la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
 • Proposar al president de la comissió l’adopció de recomanacions, directrius o guies de bones pràctiques en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Composició de la Comissió de Transparència

 • Secretària General: Irene Nadal Gómez
 • Gerenta: M. Consolación Hernández Guerra
 • Cap de l'Assessoria Jurídica: Jeroni Reynés Vives
 • Directora de l'Oficina Web: Isabel Perelló Bisellach
 • Cap d'àrea de transparència: Isabel Masiá Cuesta
 • Secretària de la Comissió de Transparència: Marina Martín Mas

 

 

Comissió Tècnica de Transparència

La Comissió Tècnica de Transparència de la Universitat de les Illes Balears és un òrgan d’assessorament de la Comissió de Transparència de la Universitat de les Illes Balears.

Funcions de la Comissió Tècnica de Transparència

 • Assessorar la Comissió de Transparència sobre la publicació d’informació pública als portals de transparència.
 • Elevar propostes a la Comissió de Transparència sobre possibles mesures i criteris a adoptar per al compliment de la normativa de transparència d’aplicació.
 • Supervisar els continguts dels diferents serveis per incorporar-los al Portal de transparència. Un cop supervisats, elevar-los a la Comissió de Transparència, perquè adopti la decisió final.
 • Executar les tasques i adoptar les mesures necessàries per aconseguir els objectius i garantir el compliment de les obligacions en matèria de transparència.
 • Millorar la imatge del Portal de transparència.

Composició de la Comissió Tècnica de Transparència

 • Cap d'àrea responsable de transparència: Isabel Masiá Cuestas
 • Directora de l'Oficina Web: Isabel Perelló Bisellach
 • Relacions Institucionals: Yolanda Serrano Moreno
 • Representant de l'Assessoria Jurídica: Marina Martín Mas