Publicitat activa

La UIB publicarà de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat, relacionada amb el funcionament i el control de l'actuació pública.

En el marc de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la UIB facilitarà informació sobre: