Pressupost

Sumari

 1. Presentació del Pressupost 2021
 2. Memòria del Pressupost 2021
 3. Execució dels indicadors dels programes
 4. Quinze indicadors institucionals de la UIB
 5.  Resum del Pressupost 2021
 6. Gràfics de distribució percentual del Pressupost 2021
 7. Programes del Pressupost 2021
 8. Gràfics de distribució dels programes del Pressupost 2021
 9. Classificació econòmica per programes: descriptors generals
 10. Pressupost 2021. Acord normatiu i annexos
  1. Annex I. Pressupost 2021
  2. Annex II. Distribució del capítol 2
   1. Distribució del capítol 2 per centres de despesa
   2. Distribució del capítol 2 per departaments
   3. Distribució del pressupost a facultats i escoles
   4. Distribució del pressupost de pràctiques per a facultats i escoles
  3. Annex III. Despeses pluriennals
  4. Annex IV. Tarifes i preus públics
  5. Annex V. Normes d’execució
   1. Normes d’execució
   2. Instruccions
 11. Acord ratificatiu d’aprovació del Pressupost 2021
 12. Pressupost de despeses. Classificació econòmica
 13. Distribució del capítol 2 per centres. Evolució 2019-2020-2021
 14. Origen aplicació Pressupost 2021
 15. Explicació dels continguts i notes explicatives dels conceptes pressupostaris
 16. Informació sobre l’endeutament
 17. Informació complementària sobre les despeses de personal
  1. Resum per col·lectius
  2. Relació de llocs de treball de personal docent i investigador (PDI)
  3. Relació de llocs de treball de personal d’administració i serveis (PAS)
  4. PDI numerari
  5. PDI contractat laboral
  6. PAS funcionari (I)
  7. PAS funcionari (II)
  8. PAS laboral
  9. Professors associats de les illes menors
 18. Pressupost de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
 19. Pressupost de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
 20. Pressupost consolidat 2021