Missió, visió i valors de la UIB

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears reunit en sessió ordinària el dia 26 de juliol de 2023 va aprovar el Pla estratègic universitari 2023-2027. Aquest pla s'ha confeccionat a partir de la reflexió prèvia sobre la missió, visió i valors de la Universitat. Fruit d'aquesta reflexió, que ha aglutinat l'opinió d'agents de diferents grups d'interès, s'han definit de manera consensuada aquests tres conceptes que constitueixen els pilars sobre els quals s’ha construït el Pla estratègic. Així, el Consell de Govern, el 20 de desembre de 2022, va aprovar la definició de la missió, visió i valors de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Missió

La missió de la Universitat de les Illes Balears, com a institució pública, és el desenvolupament integral humà i el progrés econòmic i social sostenible mitjançant l'estudi, la docència, la recerca, la innovació, la transferència i la difusió del coneixement científic i la cultura, des de l'arrelament a les Illes Balears i l'obertura universal al món.

Visió

 • Una universitat d'excel·lència en la generació i transferència de coneixement científic i cultura, i en la formació al llarg de la vida, per esdevenir un centre de referència per al desenvolupament humà sobre la base de la curiositat i el pensament lliure, innovador i crític.
 • Una universitat que, com a agent de transformació social, promogui el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.
 • Una universitat generadora i captadora del talent, que fomenti l'esperit emprenedor i sigui referent de bon govern, transparència, eficiència en la gestió dels recursos, responsabilitat social, igualtat, diversitat, flexibilitat, inclusivitat i participació.
 • Una universitat responsable i compromesa amb les persones que la integren, la societat de les Illes Balears i de la resta del món, amb projecció i reconeixement internacional, però arrelada en el territori i la cultura propis.
 • Una universitat propera i atenta a les necessitats i demandes socials, que hi respongui de manera innovadora i àgil, i contribueixi a l'ocupabilitat i al desenvolupament econòmic i social.

Valors

Valors fonamentals

 • Drets humans: respecte, tolerància, igualtat, dignitat, accessibilitat, justícia, salut, pau, inclusió i llibertat d'expressió.
 • Compromís acadèmic: coneixement científic, llibertat acadèmica, pensament crític, innovació, independència i internacionalització.
 • Bon govern: integritat, transparència, mèrit i capacitat, vocació de servei públic, adaptabilitat, flexibilitat, democràcia i participació.

Valors propis

 • Excel·lència: aconseguir la màxima qualitat en els àmbits de docència, recerca, transferència, cultura i gestió. Es manifesta en forma de rigor, exigència i millora contínua.
 • Compromís social: fomentar el desenvolupament personal i professional de la comunitat universitària com a oportunitat de progrés social i econòmic. Es manifesta promovent la ciutadania activa, crítica i participativa, els estils de vida saludables, la cooperació i la solidaritat, i els vincles amb la societat.
 • Pluralitat com a bé: entendre la diversitat com un valor enriquidor en qualsevol àmbit universitari. Es manifesta en forma d'inclusió, oportunitat, acceptació i convivència.
 • Sostenibilitat: cobrir necessitats ambientals, econòmiques i socials actuals sense comprometre les futures. Es manifesta com a eficiència, conservació, durabilitat i equitat.
 • Arrelament en el territori: reconèixer i prear el patrimoni natural, històric i cultural propi de la nostra comunitat com a base de la projecció internacional de la UIB. Es manifesta assumint els reptes i oportunitats de la nostra insularitat mediterrània, preservant i promovent la llengua i la cultura de les Illes Balears en el context global.