Personal eventual de la UIB

Actualment, la Universitat de les Illes Balears no té cap treballador públic contractat com a personal eventual. En cas que hagi de contractar qualque treballador públic d’acord amb les característiques de l’article 12 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Universitat publicarà la informació següent:

 • Relació del personal eventual, així com l’import de les seves retribucions
 • Currículum del personal eventual
 • Viatges i dietes del personal eventual
 • Les titulacions que acrediten la formació recollida al currículum del personal eventual

L’article 8 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, classifica els treballadors públics, segons la seva contractació, en quatre categories:

 • Funcionaris de carrera
 • Funcionaris interins
 • Personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal
 • Personal eventual

L’article 12 defineix el personal eventual:

 1. És personal eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent, només exerceix funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial; és retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per a aquesta finalitat.
 2. Les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut han de determinar els òrgans de govern de les administracions públiques que poden disposar d’aquest tipus de personal. El nombre màxim l’han d’establir els respectius òrgans de govern. Aquest nombre i les condicions retributives són públics.
 3. El nomenament i cessament són lliures. El cessament ha de tenir lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l’autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.
 4. La condició de personal eventual no pot constituir mèrit per a l’accés a la funció pública o per a la promoció interna.
 5. És aplicable al personal eventual, en allò que sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera.