Grau d'Estudis Anglesos

Trobareu tots els indicadors de places, matrícula, taxes de progrés i resultat de l'aprenentatge, interrupció dels estudis i satisfacció dels grups d'interès (PAS, PDI i alumnes), etc., a l' Informe anual de seguiment (2019-20)

Dades i indicadors

A continuació, us presentam les dades, els indicadors principals i els resultats de satisfacció de la titulació. Aquesta informació és analitzada periòdicament pels responsables del centre i del títol i les seves comissions de qualitat, els quals fan el seguiment de l’evolució per garantir-ne la millora contínua.

Indicadors

Dades bàsiques

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Preinscrits 293 236 250 267 255 272
Nou ingrés 61 61 63 60 61 59
Nou ingrés SIIU 56 58 60 59 57 59
Matriculats 244 258 270 261 253 249
Titulats 21 24 41 31 28 37
Places 60 60 60 60 60 60

Alumne de nou ingrés: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada. Pot tenir crèdits reconeguts o no.

Alumne de nou ingrés SIIU: és aquell que comença uns estudis des de l’inici, que es matricula per primera vegada a l’estudi i que, seguint els criteris del SIIU, pot tenir menys de 10 crèdits (en cas de màster) o 30 crèdits (en cas de grau) reconeguts. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població òptima de nou ingrés. 

Alumne matriculat: és aquell que té una matrícula activa a un estudi durant un curs acadèmic. El conjunt d’aquests alumnes també es pot anomenar població total.

  • No es consideren les reserves de matrícula (per espera d’obtenció de plaça en una altra universitat o per espera de reconeixement de crèdits)
  • No es consideren les anul·lacions de matrícula
  • No es consideren els alumnes declarats com a impagats.

Alumne titulat: és aquell que ha superat (aprovat o reconegut) tots els crèdits requerits per a la titulació; per tant, ha acabat els estudis, independentment que hagi demanat o no l’expedició del títol.

Durada dels estudis

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Durada mitjana 5 5,50 5,20 5,20 5,09 5,40

La durada mitjana dels estudis mesura el nombre mitjà d'anys que tarda l'alumnat a graduar-se. La població de referència és la població òptima.

Taxes de rendiment acadèmic

Taxes de graduació i d'abandonament en relació a la cohort d'ingrés

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16
Taxa de graduació 33 % 31 %
Taxa d'abandonament 35 % 48 %

Taxa d'abandonament definitiu: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que, sense haver-se titulat, no s’ha matriculat a la seva titulació ni a cap altra, ni a la mateixa universitat ni a cap altra de l’Estat espanyol, durant dos cursos consecutius.

Taxa de graduació (RD 1393/2007): percentatge d'estudiants d'una cohort d'entrada que acaben els ensenyaments en el temps teòric previst al pla d'estudis o en un curs més. La població de referència és la població de nou ingrés SIIU a temps complet.

Taxa d'eficiència dels graduats segons la promoció

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Taxa d'eficiència dels graduats 89 % 88 % 90 % 87 % 90 % 86 %

La taxa d'eficiència es defineix com la relació percentual entre el nombre total de crèdits que ha superat un estudiant al llarg de la titulació en què s'ha titulat i el nombre total de crèdits en què s'ha matriculat efectivament. La població de referència és la població òptima.

Taxes d'èxit i de rendiment

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Taxa d'èxit de la titulació 84 % 82 % 79 % 79 % 79 % 82 %
Taxa de rendiment 76 % 75 % 73 % 72 % 72 % 78 %

Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de crèdits superats i el nombre de crèdits matriculats.

Satisfacció dels grups d'interès

Índex de satisfacció

 

Dades i descripció

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Satisfacció alumnat 2,54 2,44 2,49 2,60 2,61 2,38
Satisfacció PDI 2,95 3,23 2,93 3,14 3,06 3,26
Satisfacció PAS 3,30 - 3,30 - 3,33 -

Fonts:

  • Enquesta de satisfacció dels alumnes amb el seu pla d’estudis.
  • Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI
  • Enquesta biennal de satisfacció i detecció de necessitats del PAS que ha donat suport als estudis de grau i postgrau.

Ítems valorats en una escala d’1 a 4 en la qual l’1 implica «gens satisfet» i el 4 «molt satisfet».

Percentatges de participació a les enquestes

 

Dades i descripció

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Participació alumnat 32 % 33 % 34 % 34 % 28 % 38 % 25 %
Participació PDI 31 % 59 % 37 % 42 % 60 % 40 % 55 %
Participació PAS - 33 % - 54 % - 33 % -

Només s’han considerat vàlides les dades que compleixen un doble criteri de representativitat: per una banda, assolir 4 enquestes contestades i, per l'altra, que el nombre d'enquestes contestades sigui igual o superior al 15% de la població

Rendició de comptes i transparència

Amb l’objectiu de retre comptes a la societat en general i complir les exigències del marc normatiu nacional (RD 822/2021 [espanyol]) i les directrius de l’espai europeu d’educació superior, totes les titulacions oficials (grau, màster i doctorat) estan sotmeses a tres fases d’avaluació: verificació, seguiment i acreditació. A continuació, es pot consultar tota la documentació oficial derivada de cada procés: