Dades i indicadors dels estudis

Trobareu tots els indicadors de places, matrícula, taxes de progrés i resultat de l'aprenentatge, inserció laboral, interrupció dels estudis i satisfacció dels grups d'interès (PAS, PDI i alumnes), etc., als informes globals anuals de seguiment i avaluació: graus i màsters oficials.